top of page

Obchodní podmínky

K čemu slouží tyto obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím webové stránky www.tifffany-vitraze-pavlina.cz (dále jen „portál“)?

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím "portálu" (dále jen "OP") zpracovala Pavlína Vítů, IČ: 67163998, se sídlem Dobrkovská lhotka 56, Trhové Sviny, 37401, tel. +420777742822, e-mailová adresa vitu.pavlina@seznam.cz (dále jen „já“).

Prodávajícím zboží jsem já a kupujícím zboží budete Vy, pokud se mnou uzavřete kupní smlouvu o nákupu zboží (dále jen „Smlouva“)

Tyto "OP" tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Jaké zboží Vám prostřednictvím Portálu nabízím?

Prostřednictvím "portálu" vám nabízím ke koupi následují zboží: skleněné dekorace vyrobené tiffany technikou.  

Jaká je cena za zboží?

Cenou za zboží je cena uvedená na "portálu" vždy u konkrétního zboží. Vystavené zboží a cena zboží je orientační a může se mírně změnit v závislosti na obtížnosti zpracování výsledného výrobku. Cena bude vždy upřesněna před zhotovením výrobku a bude vždy odsouhlasena zákazníkem v rámci ústní dohody. Tato cena zahrnuje DPH v zákonné výši. Tato cena nezahrnuje náklady na dodání zboží (tj. náklady na provedení úhrady ceny za zboží a náklady na doručení zboží). Výše těchto nákladů je uvedena na stránce "Doprava a platba" na těchto webových stránkách.

Jakými způsoby můžete uhradit cenu za zboží?

Cenu za zboží můžete uhradit některým z následujících způsobů:

 • platbou v hotovosti, a to při převzetí zboží

 • dobírkou, a to při převzetí zboží;

 • bankovním převodem, a to na můj bankovní účet s číslem:

Jakým způsoby Vám mohu zboží dodat?

Zboží Vám dodám následujícím způsobem. 

 • osobním předáním, a to v mém sídle na výše uvedené adrese po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +42077742822

 • prostřednictvím České pošty

 • prostřednictvím Zásilkovny, a to doručením na vámi zvolené výdejní místo

Termín dodání zboží se může různit podle náročnosti objednávky

O odeslání zboží Vás budu informovat e-mailem nebo SMS. V okamžiku dodání zboží musí být uhrazena cena za zboží.

Co ještě potřebujete vědět o Smlouvě?

Koupí zboží nezískáváte žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.

Smlouvu uzavíráme na dobu určitou, a to do okamžiku dodání objednaného zboží.

Smlouva se vždy řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že byste nebyl/a českou osobou. Naše vzájemné vztahy, práva a povinnosti, která nejsou upravené ve Smlouvě a v těchto OP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Jaké kroky vedou k uzavření Smlouvy?

Objednat zboží si můžete objednat následujícími způsoby:

 • po telefonické domluvě

 • emailem

 • zprávou přes mé sociální sítě

 • objednávkovým formulářem

Potvrzením objednávký jakýmkoliv výše zmíněným způsobem, potvrzujete, že souhlasíte s obchodními podmínkami pro prodej zboží prostřednictvím webové stránky www.tiffany-vitraze-pavlina.cz

 

 Za okamžik, kdy dojde k uzavření smlouvy mezi mnou a vámi, se považuje okamžik, kdy vám bude mnou objednávka potvrzena ústní dohodou, emailem nebo zprávou přes mé sociální sítě.

Jaká máte práva z vadného plnění a jak a kdy můžete uplatnit reklamaci?

Odpovídám vám za to, že konkrétní zboží je v okamžiku jeho dodání a převzetí bez vad. Jakmile vám bude zboží doručeno, musíte si jej prohlédnout. Pokud se v době 24 měsíců od převzetí vyskytne vada konkrétního zboží, máte právo takovou vadu reklamovat.

Práva z vadného plnění nemáte v níže uvedených případech:

 • u vady, kterou musíte s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy;

 • u vady, kterou sám/sama způsobíte;

 • u vady, v jejímž důsledku byla sjednána nižší cena za zboží;

 • u opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým používáním;

 • u vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží v okamžiku jeho převzetí;

 • vyplývá-li to z povahy věci.

Pokud budete chtít reklamovat vadu zboží, přineste zboží do mého sídla na výše uvedené adrese po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420777742822 anebo mi zboží zašlete na adresu mého sídla. Při reklamaci mi musíte sdělit, o jakou vadu se jedná, uveďte Vaše kontaktní údaje, předložte doklad o koupi zboží a sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace si přejete uplatnit (zejména právo na dodání nového zboží bez vad, právo na výměnu součásti, právo na bezplatné odstranění vady či právo na přiměřenou slevu z ceny, případně též právo na odstoupení od smlouvy).

O Vaší reklamaci rozhodnu ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Vaši reklamaci (včetně odstranění vady) musím vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodneme-li se na delší lhůtě pro vyřízení reklamace. O průběhu vyřízení reklamace Vás budu informovat elektronicky na Vaši e-mailovou adresu nebo telefonicky na vaše telefonní číslo.

Po obdržení reklamace vám předám či zašlu potvrzení o tom, kdy jste vadu reklamovala/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace vám předám či zašlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace si vyhrazuji právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.

Kdy máte práva ze záruky za jakost?

Práva ze záruky za jakost byste měl/a pouze v případě, že by záruční doba byla uvedena v informacích o konkrétním zboží na "portálu", na obalu zboží či v reklamě na zboží. V takovém případě bych se zavazovala, že zboží bude po uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pro uplatnění vady zboží, na které se vztahuje záruka, platí obdobně ustanovení pro uplatnění práv z vadného plnění.

Jak a kdy můžete odstoupit od Smlouvy?

Od Smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste zboží převzal/a, případně kdy jste převzal/a poslední dodávku zboží (bylo-li dodáváno několik druhů zboží či bylo-li dodáváno zboží po částech), a to zasláním vašeho odstoupení na e-mailovou adresu vitu.pavlina@seznam.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, bude stačit, když odešlete odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.Přijetí Vašeho odstoupení Vám potvrdím e-mailovou zprávou nebo telefonicky.

Do 14 dnů ode dne, kdy jste od Smlouvy odstoupil/a, mi musíte vrátit zakoupené zboží, a to tak, že mi je přineste do mého sídla na výše uvedené adrese po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420777742822 anebo mi je zašlete na adresu mého sídla. Náklady spojené s vrácením zboží nesete vy v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (pouze v rozsahu nejlevnějších nákladů na dodání zboží) vám vrátím nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi bylo doručeno vaše odstoupení od Smlouvy, avšak ne dříve, než mi předáte vracené zboží anebo než mi prokážete, že jste vracené zboží odeslal/a. Pro vrácení peněz použiji stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak.

Od Smlouvy nelze odstoupit zejména v níže uvedených případech:

 • u zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

 • u zboží, které podléhá rychlé zkáze či které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 •   u zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal/a a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Jak postupovat při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a kam můžete podat podnět či stížnost?

Pokud by mezi mnou a vámi vznikl spor, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o mně a o vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor semnou vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména doklad o uzavření Smlouvy, kopie naší vzájemné korespondence apod.) Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vaši případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde: https://www.coi.cz/podatelna/, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde: https://www.coi.cz/.

Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1. 2020.

 

Ochrana soukromí

Tyto Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím webové stránky www.tiffany-vitraze-pavlina.cz (dále jen „Informace“) vám poskytuje Pavlína Vítů. 

Prodávající:

 

Prodávajícím zboží je na základě kupní smlouvy o nákupu zboží prostřednictvím webové stránky www.tiffany-vitraze-pavlina.cz (dále jen „Smlouva“) Pavlína Vítů, IČ:67163998  se sídlem Dobrkovská lhotka 56, Trhové Sviny, 37401 (dále jen „já“).

 

Vzhledem k tomu, že zpracovávám Vaše OÚ, které zadáváte během objednávky zboží a které s touto objednávkou souvisejí, a vzhledem k tomu, že jsem určila účely a prostředky pro zpracování těchto Vašich OÚ, odpovídám za zpracování Vašich OÚ jako tzv. správce OÚ.

Při zpracování Vašich OÚ se řídím Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a dále Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.

 

Jaké Vaše OÚ zpracovávám?

 

 

 • OÚ, které během objednávky zadáváte do objednávkového formuláře,  a to Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, ulici a číslo popisné, město, stát, kraj/okres, PSČ, údaj o Vámi vybraném způsobu platby, údaj o Vámi vybraném způsobu dodání

 

 • další OÚ, které s touto objednávkou souvisejí, zejména specifikace zboží, jeho cena, datum odeslání objednávky, datum potvrzení přijetí objednávky, datum přijetí platby, datum uzavření Smlouvy a datum odeslání a dodání zboží, a další OÚ obsažené ve Smlouvě

Za jakým účelem a na jakém právním základě (právním titulu) vaše OÚ zpracovávám?

 

Vaše OÚ zpracovávám pro tyto účely a na základě těchto právních titulů:

 

Právní titul: Plnění Smlouvy

Účel: Dodání zboží kupujícímu

 

Právní titul: Plnění právní povinnosti

Účel: Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty

 

Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu na určení, výkonu a obhajobě mých právních nároků

Účel: Určení, výkon a obhajoba právních nároků

Poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění Smlouvy“ je smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do Smlouvy, a poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění právní povinnosti“ je zákonným požadavkem, a proto jste povinen/povinna mi tyto OÚ poskytnout. V opačném případě bych s vámi nemohla uzavřít Smlouvu.

 

Komu budu zpřístupňovat Vaše OÚ?

 

Vaše OÚ budu zpřístupňovat přepravní společnosti, poskytovateli cloudových služeb, účetní firmě, IT firmě, a případně též advokátovi a státním orgánům a institucím (pouze v zákonem stanovených případech).

Jak dlouho budu Vaše OÚ zpracovávat?

 

Vaše OÚ budu zpracovávat po dobu níže uvedenou:

 

OÚ zpracovávané pro účel „Dodání výrobku kupujícímu“ budu zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu

 

OÚ zpracovávané pro účel „Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty“ budu zpracovávat po dobu specifikovanou v příslušných právních předpisech (10 let od konce roku, v němž proběhla účetní operace)

 

OÚ zpracovávané pro účel „Určení, výkon a obhajoba právních nároků“ budu zpracovávat po dobu 5 let po ukončení našeho smluvního vztahu, případně déle, bude-li to v dané situaci nezbytné

 

Jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny?

 

Za účelem ochrany Vašich OÚ před jejich náhodnou ztrátou či jejich protiprávním použitím nebo zpřístupněním jsem přijala vhodná bezpečnostní opatření. Přístup k vašim OÚ mají pouze ty osoby, které je opravdu potřebují pro zajištění výše uvedených účelů pro zpracování OÚ. Tyto osoby zpracovávají Vaše OÚ pouze předem stanoveným způsobem a jsou vázány mlčenlivostí. Zavedla jsem též postupy k řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení OÚ. Pokud to právní úprava týkající se ochrany OÚ vyžaduje, budu vás i Úřad na ochranu OÚ v případě takového podezření na porušení zabezpečení vašich OÚ informovat

Budu předávat vaše OÚ mimo EHP?

 

Vaše OÚ nebudu předávat mimo EHP (Evropský hospodářský prostor).

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich OÚ?

 

V souvislosti se zpracováním vašich OÚ máte dle GDPR řadu práv. Jedná se o tato práva:

 

právo na přístup k Vašim OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

 • sdělení, zda zpracovávám vaše OÚ

 • poskytnutí informací o zpracování vašich OÚ

 • zpřístupnění vašich OÚ 

 

právo na opravu vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

 • opravu či doplnění vašich nepřesných či neúplných OÚ, je však potřeba, abyste mi sdělil/a vaše přesné či kompletní OÚ

 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedené opravě či doplnění vašich OÚ

 

právo na výmaz Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

 • výmaz vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:

       - OÚ již nepotřebuji pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovávány

       - vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich OÚ

       - vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných pro účel „přímý marketing“

       - vaše OÚ zpracovávám protiprávně

       - výmaz vašich OÚ vyžaduje právo EU nebo právo ČR

 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedeném výmazu vašich OÚ

 

právo na přenositelnost Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

 • poskytnutí vašich OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

 • předání vašich OÚ jinému správci, pokud je to technicky proveditelné

 

právo vznést námitku proti zpracování vašich OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ (tzn. že vaše OÚ nebudu zpracovávat do doby, než prokážu existenci mých oprávněných důvodů převažujících nad vašimi právy a svobodami, anebo je přestanu zpracovávat úplně, pokud zpracovávám vaše OÚ pro účel „přímý marketing“)

 

právo na omezení zpracování Vašich OÚ (tzn. že vaše OÚ budu mít pouze uložené, ale nebudu je jinak zpracovávat): v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

 • omezení zpracování Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:

       - popřete přesnost Vašich OÚ

       - Vaše OÚ zpracovávám protiprávně, vy však odmítáte jejich výmaz

       - Vaše OÚ nepotřebuji pro účely zpracování, vy je však požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků

       - vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ a zatím jsem neověřila, zda mé oprávněné důvody převažují nad vašimi právy a svobodami

 • sdělení příjemců vašich OÚ, které budu informovat o provedeném omezení zpracování vašich OÚ

 • sdělení, že omezení zpracování vašich OÚ bude zrušeno

 

Jak můžete vaše práva uplatnit?

 • pošlete mi e-mail, zavolejte mi nebo mi napište na kontaktní údaje uvedené níže,

 • poskytněte mi dostatečné informace o vás, abych vás mohla jednoznačně identifikovat,

 • poskytněte mi informace související s vaší žádostí

Jak mě můžete kontaktovat?

 

Pokud máte nějaké dotazy k těmto Informacím nebo k vašim OÚ, které zpracovávám, nebo pokud chcete uplatnit některé z vašich práv, prosím kontaktujte mě na:

e-mailové adrese: vitu.pavlina@seznam.cz

poštovní adrese: Pavlína Vítů, Dobrkovská lhotka 56, Trhové Sviny, 37401

Jak můžete podat stížnost u dozorového úřadu?

 

Nařízení GDPR Vám dává právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě Evropské unie (nebo Evropského hospodářského prostoru), ve kterém pracujete, žijete nebo ve kterém došlo k údajnému porušení právních předpisů týkajících se ochrany OÚ. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, který lze kontaktovat prostřednictvím: https://www.uoou.cz, na telefonním čísle:
+420 234 665 111, na e-mailové adrese: posta@uoou.cz, či na poštovní adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

bottom of page